SATIŞ İHALESİ

11 Ağustos 2023
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ   ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT
1 Bıyıklı 250/13 Arsa 254.79 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 255.000,00 7.650,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 09:00
2 Bıyıklı 250/14 Arsa 263.95 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 265.000,00 7.950,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 09:15
3 Bıyıklı 250/17 Arsa 266.77 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 270.000,00 8.100,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 09:30
4 Bıyıklı 250/18 Arsa 278.57 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 280.000,00 8.400,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 09:45
5 Bıyıklı 192/157 Arsa 752,99 Ayrık nizam 3 katlı konut, 0.4-1.20, haritacılık işlemi gerekli. 660.000,00 19.800,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 10:00
6 Bıyıklı 108/6 Arsa 375,00 Bitişik 2 katlı, haritacılık işlemi gerekli. 310.000,00 9.300,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 10:15
7 Bıyıklı 108/9 Arsa 359,34 Bitişik 2 katlı, haritacılık işlemi gerekli. 305.000,00 9.150,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 10:30
8 Bıyıklı 195/9 Arsa 216,26 Bitişik 2 katlı, haritacılık işlemi gerekli. 180.000,00 5.400,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 10:45
9 Bıyıklı 218/2 Arsa 412,30 Serbet nizam 3 katlı, haritacılık işlemi gerekli. 340.000,00 10.200,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 11:00
10 Taşköy 123/64 Zeytinlik 5044.41 Köy yerleşik alan dışı/kadastral yola cephesi var 230.000,00 6.900,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 11:15
11 Karadut 0/55 Tarla 2.850 Köy yerleşik alan içerisinde/kadastral yola cephesi bulunuyor. 200.000,00 6.000,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 11:30
12 Büyükdere 124/10 Arsa 376,12 68m² alan imar planında ayrık nizam 2 katlı tek başına yapılaşamaz. Geri kalan kısmı köy içersinde ancak yola cephesi yok. Tek başına yapılaşamaz. 320.000,00 9.600,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 11:45
13 Güdüşlü 153/10 Harım 170,40 Köy yerleşik alan içersinde. 60.000,00 1.800,00 TL 500,00 TL 29.08.2023 12:00
14 Halilbeyli 150/55 Arsa 370,72 Yerleşik alan içersinde fakat yola cephesi yok. 220.000,00 6.600,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 12:15
15 Halilbeyli 150/58 Zeytinlik 483,28 Yerleşik alan içersinde fakat yola cephesi yok. 250.000,00 7.500,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 13:45
16 Halilbeyli 150/493 Arsa 551,55 Yerleşik alan dışı ve yola cephesi yok. 300.000,00 9.000,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 14:00
17 Kızılkaya 146/5 Zeytinlik 19.912,08 Yerleşik alan dışı. 950.000,00 28.500,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 14:15
18 Gözkaya 126/1 Tokat 163,34 Mahallenin yerleşik plan haritası yok. 45.000,00 1.350,00 TL 400,00 TL 29.08.2023 14:30
19 Şahinciler 124/6 Müfrez
Arsa
573,92 Ayrık nizam 2 katlı, Haritacılık işlemi gerekli. 280.000,00 8.400,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 14:45
20 Şahinciler 119/9 Arsa 296,06 Ayrık nizam 2 katlı haritacılık işlemi gerekli. 150.000,00 4.500,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 15:00
21 Kızılkaya 183/1 Zeytinlik 5.527,25 Köy yerleşik alan dışında. 270.000,00 8.100,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 15:15
22 Kızılkaya 193/19 Zeytinlik 6.950,06 Köy yerleşik alan dışında. 330.000,00 9.900,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 15:30
23 Kızılkaya 192/13 Zeytinlik 1.645,20 Köy yerleşik alan dışında. 85.000,00 2.550,00 TL 500,00 TL 29.08.2023 15:45
24 Kızılkaya 193/30 Zeytinlik 1.603,25 Köy yerleşik alan dışında. 85.000,00 2.550,00 TL 500,00 TL 29.08.2023 16:00
25 Timinciler 101/5 Kavaklık 192.56 Köy yerleşik alan dışı/kadastral yola cephesi var 40.000,00 1.200,00 TL 400,00 TL 29.08.2023 16:15
26
Yeni
150/54 Arsa 355.88 Ayrık nizam 2 katlı konut-0.40/0.80 600.000,00 18.000,00 TL 1.300,00 TL 29.08.2023 16:30
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2023 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Satis bedeli pesin ödenecektir, ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular