Sıkça Sorulan Sorular

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun44.Maddesine istinaden; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan her türlü işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalar (depo, sinema, yurtlar vb.) çevre temizlik vergisine tabidir. Mesken olarak kullanılan binaların çevre temizlik vergileri su tüketim bedelleri (KOSKİ fatura) ile tahsil edilmektedir.
2.Çevre temizlik vergisi nereye verilir? Beyan için gerekli belgeler nelerdir?
Çevre Temizlik beyannamesi, işyerinin sınırları içinde bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye 20 gün içinde verilir. Beyanname için gerekli belgeler;
• Çevre Temizlik Vergisi bildirimi formu
• Kimlik ve adres bilgileri (Şirket ise; şirket olduğuna dair bilgiler, Şirket yetkilisinin yetki belgesi ve TC Kimlik No, İmza Sirküleri)
• Vergi levhası
• İlgili adreste işe başladığını gösterir resmi belge (Vergi Levhasında yazmıyor ise) (Maliyeden yazı, yoklama tutanağı, şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi)
3. Çevre temizlik vergisi borcumu ne zaman ödemeliyim?
Çevre Temizlik Vergisi her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenir.İsteyen mükellefler;
• 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında tamamını da ödeyebilirler.
• Yasa gereğince zamanında ödenmeyen borçlara aylık gecikme zammı uygulanır.
• Geçmiş yıllara ait borcunu ödemeyen mükellefler hakkında icra takibi başlatılır.

Koçarlı Belediye Hizmet Binası Zemin Kat/ Zabıta Müdürlüğüne;
–    İşyerinin Tapu Fotokopisi İle Başvurulacak.
–    Tapu Bulunamadığı Durum Da;
–    Ada, Parsel, Pafta Bilgilerinin Bulunduğu Numarataj, Yapı Kullanım İzin Belgesi, İmar Affı Belgelerinin Herhangi Birisi İle Başvurabilir.

Gerçek Kişler: Ruhsat Asılları, Vergi Levhası Ve 4 Adet Fotoğraf.
Tüzel Kişiler: Ruhsat Asılları, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Vekaletname.
Not:01.03.2012 Tarih 10/40 Sayılı Meclis Kararına İstinaden Ruhsat Yenileme Harcı Alınmadan Ruhsat Yenilenmektedir.(Hafta Tatili Ruhsatları 1 Yıl Süreli Olduğu İçin Ücret Alınmaktadır.)

Faaliyet Konusu Ve Adresin Değişmemesi Durumunda Devralanın Başvurusu Üzerine Devir Sözleşmesi Yapılarak Dosyadaki Bilgi Ve Belgeler Esas Alınmak Suretiyle Yeni İşletmeci Adına Tekrar Ruhsat Düzenlenir.

Ruhsat Aslı, Vergi Kapanışı Ya Da Adres Değişikliği Yoklaması ; Belediyemiz Gelir Biriminden İşyerine Ait Borcu Yoktur Yazısı.

İşyerinin  İçkili Yer Kapsamında  Bulunup Bulunmadığı Hakkında Dilekçe İle Başvurulur. Uygun İse Tapu Fotokopisi İle Başvuru Alınır.

Belediyemiz Hizmet Binasında Bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünden Kimlik İle Dilekçeniz İşleme Alınır.

A-Sıhhi İşyerleri
B-Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence  Yerleri
C- Hafta Tatili Ruhsatı
D- Canlı Müzik Belgesi
E- Mesul Müdürlük Belgesi
Not: Gsm Ruhsatları  Belediyemiz Çevre Ve Denetim Müdürlüğünden Verilmektedir.

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişinin kendisi yada vekalet verdiği kişi tarafından işlem yürütülür. Bu kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapu ve kimlik bilgilerini ibraz etmek durumundalar. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır.

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Bu oran her yıl değişmektedir.

Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul/özürlü/şehit/gazi)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Hiçbir Geliri Olmayanlara, Şehit Ailelerine, Dul ve Yetimlere, Gazilere, Özürlülere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir.

Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, cezalarını ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir. (Kişinin kendisi veya vekaleti olan kişilere bilgi ve belge verilir.)

Alınan gayrimenkulün, aldığı yıl sonuna kadar tapu fotokopisini ve kimlik fotokopisini,  alındığı yıl içerisinde Müdürlüğümüzün Gelir Birimine beyan edilmesi gereklidir.

Satılacak olan gayrimenkule ait tüm vergi v.s borçları ödenerek, değerini gösteren taşınmaz ile ilgili değer bedeli alınır. Tapu Sicil Müdürlüğüne götürülür. Satış işlemi olduktan sonra Müdürlüğümüze gelinerek  Satış Dilekçesi veya satın alan kişinin tapu fotokopisi verilerek satılan gayrimenkul ile ilgili beyan kapatılır.

Belediyemize gelmesine gerek kalmadan (0 256) 761 4024 Dahili No.su 1102 olan Çağrı Merkezimiz aranarak kişinin adı-soyadı ve baba adına göre kayıtları incelenir. Emlak kaydı varsa sicil numarası söylenir.

Belediyemiz Hizmet Binası zemin katındaki veznemizden ve ayrıca  www.kocarli.bel.tr   web sitesi adresimizden kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

BANKA ADI : ZİRAAT KOÇARLI  ŞUBESİ – ŞUBE KODU :0460
HESAP NUMARASI : 38 8943 4250 01
IBAN NUMARASI :

TR31 0001 0004 6038 8943 4250 01

VERGİ DAİRESİ : KOÇARLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
VERGİ NUMARASI : 1620051303
POSTA ÇEK HESAP NUMARASI :  

 

VERGİ DAİRESİ:KOÇARLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ NO           :1620051303

ADRES                  :ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:6/D  KOÇARLI/AYDIN

(0 256) 761 4024 Dahili No.su 1102 olan Çağrı Merkezimizin aranması durumunda ada ve parselden veya ad ve soyada göre emlak beyanlarından bakılarak bulunduğu mahalle-cadde ve sokak bilgilerine göre o yılki rayiç bedel ve arsa birim değeri söylenilir. (Kişinin kendisi veya vekaleti olan kişilere bilgi ve belge verilir.)

(0 256) 761 4024  / 1102 DAHİLİ numaradan araması durumunda vergi sicil numarasından bakılarak veya ad ve soyada göre sicil numarası tespit edilir ve vergi borcunun ne kadar olduğu söylenilir.Veya www.bayrakli.bel.tr adresinden  e-belediye ödeme-borç sorgulama linkinden Kentli Sicil No. veya  T.C.Kimlik No. ile giriş yapılarak borç sorgulama yapılabilir.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri yıllık olarak tahakkuk eder. Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik Vergileri,  2 eşit iki taksit halinde ödenir. 1. taksitinin ödeme süresi, 01 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasındadır. 2. taksitinin son ödeme süresi ise, 30 Kasım?da sona erer.

İlan Reklâm Vergisi beyannamesi her yıl Ocak ayı içersinde verilir. İlan Reklâm Vergisine işyeri sahibi olan mükellefler kayıt olur. Büyük Şehir Belediye Kanununa göre cadde ve bulvarlarda İlan Reklâm Vergisi kayıt ve ödemeleri Büyükşehir Belediyesine, sokaklardaki tabelaların İlan Reklâm Vergileri ise ilçe belediyelerine kayıt ve ödeme yapılır. İlan Reklâm Vergileri 1.Taksit Ocak – 2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Belediye sınırları içersinde bulunan yerlerde herhangi birinin satış yapmak veya tanıtım maksatlı yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak yer işgal etmesi durumunda alınan harca işgal harcı denir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86-89-90-91-92-93 üncü maddelerine göre;
Yeni yol açılması, yolların genişletilmesi, kaldırımsız ve bakımsız olan yolların kaldırım veya asfalt yapılmasından yararlanan gayrimenkuller için işin yapıldığı yıl itibari ile bina ve arsalarda vergi değerinin % 2?sini geçmemek kaydıyla asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak yol harcamalarına katılma payı hesaplanır. Tahakkuk eden Yol harcamaları katılma payı 2 yılda 4 eşit taksitte ödenir. Katılma payı ilgiliye tebliğ tarihi itibari ile 1 ay (bir ay) içersinde ödenmesi halinde % 25 indirim uygulanır.

Askerin anne,babası,eşi, kız veya erkek kardeşi olması gerekmektedir.
Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmaması şarttır.

Askerin 45 günlük askerlik hizmetinde olması, hizmetini 7,5 (yedi buçuk) ayı geçirmeden başvuruda bulunması gerekmektedir.

Mahkeme tarafından verilen hüküm MAHKUMİYET  ise ilgili para cezası tahsil edilmeyecek, tahsil edildiyse iade işlemi yapılacaktır.

Mahkeme tarafından verilen hüküm MAHKUMİYET-ERTELEME ise ilgili para cezası tahsil edilmeyecek , tahsil edildiyse iade işlemi yapılacaktır.

Mahkeme tarafından verilen hüküm  MAHKUMİYET-ADLİ PARA CEZASI ise ilgili para cezası tahsil edilmeyecek, tahsil edildiyse iade işlemi yapılacaktır.

Mahkeme tarafından verilen hüküm  BERAAT ise ilgili para cezası tahsil edilecektir. İadesi söz konusu olmayacaktır.

Mahkeme tarafından verilen hüküm HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ise ilgili para cezası tahsil edilecektir. İadesi söz konusu olmayacaktır.