T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

17 Ocak 2024
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış ve kira  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ ve KİRA   ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT
1 Dedeköy 166/90 Zeytinlik 384,34 Bir kısmı köy yerleşik alanı içersinde, Kadastral yolu yok 74.000,00 2.220,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 10:00
2 Kızılkaya 120/41 Tarla 69.538,15 Köy yerleşik alanı dışında, Kadastral yolu var. 3.485.000,00 104.550,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 10:10
3 BIYIKLI 250/13 Arsa 254,79 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20 261.000,00 7.830,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 10:20
4 BIYIKLI 250/14 Arsa 263,95 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20 270.000,00 8.100,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 10:30
5 BIYIKLI 250/17 Arsa 266,77 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20 272.000,00 8.160,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 10:40
6 ÇEŞME 115/11 Zeytinlik 15.701,69 Köy yerleşik alanı dışında 934.000,00 28.020,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 10:50
7 GAFFARLAR 130/75 Zeytinlik 290,11 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 20.000,00 600,00 TL 800,00 TL 31.01.2024 11:00
8 GAFFARLAR 131/4 Zeytinlik 404,94 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 30.000,00 900,00 TL 800,00 TL 31.01.2024 11:10
9 BİRCİ 103/58 Kestanelik 3735.04 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 234.000,00 7.020,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 11:20
10 BÜYÜKDERE 124/10 Arsa 376,12 Bir kısmı ayrık nizam iki katlı konut alanı yapılaşması için haritacılık işlemi gerekli tek başına yapılaşamaz, yola cephesi bulunmuyor.Bir kısmı imar planı dışında yola cephesi yok. 385.000,00 11.550,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 11:30
11 TIĞLILAR 132/1 Zeytinlik 1.607,46 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 90.000,00 2.700,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 11:40
12 TAŞKÖY 106/30 Zeytinlik 1.631,19 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 93.000,00 2.790,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 11:50
13 Dedeköy 166/259 Zeytinlik 1.160,25 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 68.000,00 2.040,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 12:00
14 Dedeköy 166/355 Zeytinlik 1.243,19 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu yok. 64.000,00 1.920,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 12:10
15 ÇAKMAR 133/5 Zeytinlik 990,83 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 136.000,00 4.080,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 12:20
16 ÇAKMAR 149/54 Zeytinlik 499,02 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu yok. 68.000,00 2.040,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 12:30
17 Halilbeyli 151/33 Bölünmüş Zeytinlik 200,11 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 122.000,00 3.660,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 13:40
18 Karacaören 296/10 Harım 650,45 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 62.000,00 1.860,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 13:50
19 Karacaören 323/2 Tarla 1.036,43 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 86.000,00 2.580,00 TL 1.000,00 TL 31.01.2024 14:00
20
   
   
 
   
Karacaören
339/9 Tarla 520,56 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 49.000,00 1.470,00 TL 800,00 TL 31.01.2024 14:10
21 Karadut 0/54 Tarla 6.650,00 Köy yerleşik alan içersinde, konut dışı kentsel çalışma alanı, kadastral yolu var. 564.000,00 16.920,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 14:20
22 Kızılkaya 101/7 Zeytinlik 18.517,57 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 1.087.000,00 32.610,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 14:30
23 Kızılkaya 144/7 Zeytinlik 14.003,51 Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var 873.000,00 26.190,00 TL 2.500,00 TL 31.01.2024 14:40
TAŞINMAZ KİRA
S.
NO.
MAHALLE NİTELİK ADA/PARSEL ALAN
(m²)
ADRES MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİH/
SAAT
1 Tekeli Kahvehane 171/1 116,25 AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2A 1.575,00+
%20 K.D.V
3 1.701,00 800,00 31.10.2024
14:50
2 Tekeli Dükkan 171/1 10 AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2B 300,00+
%20 K.D.V
3 324,00 300,00 31.10.2024
15:00
3 Dereköy Kahvehane 0/0 60 AYDIN / KOÇARLI / DEREKÖY MAHALLESİ / 907 (Sokak) / 32 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 300,00 31.10.2024
15:10
4 Yağcıdere Kahvehane 177/15 50 AYDIN / KOÇARLI / YAĞCIDERE MAHALLESİ / 872 (Sokak) / 6 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 300,00 31.10.2024
15:20
5 Kızılkaya Kahvehane 0/0 90 AYDIN / KOÇARLI / KIZILKAYA MAHALLESİ / 1445 (Sokak) / 88 1.300,00+
%20 K.D.V
3 1.404,00 800,00 31.10.2024
15:30
6
YENİKÖY
Mesken 184/9 84.21 Yeniköy Mah. Okul 2(Yeniköy) Sok. No:2 iç kapı no:2 kapı no:3 Koçarlı/AYDIN 770,00+
%20 K.D.V
3 831,60 500,00 31.10.2024
15:40
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış ve Kira   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış ve Kira  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satis bedeli pesin ödenecektir. Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular