TAŞINMAZ SATIŞ

12 Haziran 2024
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR      
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ ihalesi yapılacaktır.      
TAŞINMAZ SATIŞ      
S.
NO.
MAHALLE ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT      
1 TEKELİ 155/142 Tarla 3817,33 Köy yerleşik alan içi 1.950.000,00 58.500,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:00      
2 TEKELİ 155/143 Tarla 1778,75 Köy yerleşik alan içi 920.000,00 27.600,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:10      
3 DEDEKÖY 166/68 Zeytinlik 2383,85 Köy yerleşik alan içerisinde. İmar Durumu Düzenlenmeden önce Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görüşü alınması gerekmektedir. 1.150.000,00 34.500,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:20      
4 BIYIKLI 258/4 Arsa 560,09 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 585.000,00 17.550,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:30      
5 BIYIKLI 258/6 Arsa 661,95 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 685.000,00 20.550,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:40      
6 GÜDÜŞLÜ 153/6 Arsa 1.600,60 Köy yerleşik alan içi 1.445.000,00 43.350,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 10:50      
7 KASAPLAR 144/172 Arsa 6.608,94 Köy yerleşik alan içi 3.200.000,00 96.000,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 11:00      
8 BIYIKLI 192/157 Arsa 752,99 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı,
TAKS:0.40/KAKS:1.20 haritacılık işlemi gerekli
785.000,00 23.550,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 11:10      
   
   
 
   
9
BIYIKLI 218/2 Arsa 412,3 Serbest nizam 3 katlı konut alanı haritacılık işlemi gerekli 430.000,00 12.900,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 11:20      
10 BIYIKLI 258/1 Arsa 521,34 Ayrık nizam 3 katlı konut alanında  TAKS 0,40/KAKS 1,20 540.000,00 16.200,00 TL 2.500,00 TL 26.06.2024 11:30      
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Geçici Teminat Belediye Veznesine veya Koçarlı Ziraat Bankası TR 31 0001 0004 6038 8943 42 5001 İban nolu hesaba yatırılabilir.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satış bedeli pesin ödenecektir. Ayrica  her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.
     
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Diğer Duyurular