TAŞINMAZ SATIŞ

28 Eylül 2023
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR      
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ   ihalesi yapılacaktır.      
TAŞINMAZ SATIŞ      
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT      
1 Kızılkaya 183/1 Zeytinlik 5.527,25 Köy yerleşik alan dışında. 270.000,00 8.100,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 13:45      
2 TEKELİ 194/1 Arsa 7,66 Köy İçi. 10.000,00 300,00 TL 400,00 TL 13.10.2023 14:00      
3 TAŞKÖY 119/5 23 Ağaçlı Zeytinlik 1.471,84 Köy yerleşik alan dışı, kadastral yolu yok.Teiaş ait 1.471,84m² irtifak hakkı tesis edilmiştir. 80.000,00 2.400,00 TL 500,00 TL 13.10.2023 14:15      
4 Kızılkaya 193/19 Zeytinlik 6.950,06 Köy yerleşik alan dışında.  330.000,00 9.900,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 14:30      
5 Taşköy 123/64 Zeytinlik 5.044,41 Köy yerleşik alan dışı, kadastral yolu var. 230.000,00 6.900,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 14:45      
6 Bıyıklı 104/8 Arsa 378,12 Ayrık nizam 2 katlı konut alanı 385.000,00 11.550,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 15:00      
7 Bıyıklı 104/9 Arsa 296,40 Ayrık nizam 2 katlı konut alanı 300.000,00 9.000,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 15:15      
8
Karacaören
180/2 Zeytinli Tarla 5.835,81 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu yok. 350.000,00+
%20 K.D.V
10.500,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 15:30      
9
Karacaören
180/1 Tarla 6.687,53 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 370.000,00+
%20 K.D.V
11.100,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 15:45      
10 Yeni 147/30 Arsa 305,12 Bitişik nizam 3 katlı konut alanı. 1.100.000,00+
%20 K.D.V
33.000,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 16:00      
11 Yeni 147/31 Arsa 303,00 Bitişik nizam 3 katlı konut alanı. 1.095.000,00+
%20 K.D.V
32.850,00 TL 1.300,00 TL 13.10.2023 16:15      
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2023 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
        8.9.10.11.Sıra Numaralı İhale Katma Değer Vergisi Kanunu m.17/4-r'ye göre,borçlu kurumun aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmazların satılması halinde,bu satış işlemi katma değer vergisinden istisnadır.Listenin 8.9.10.11.Sırasındaki taşınmazdan 6473 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanuna göre K.D.V alınacaktır.
        İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Satis bedeli pesin ödenecektir. Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.
     
     
                           

Diğer Duyurular