TAŞINMAZ KİRA DUYURUSU

23 Ekim 2023
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde kira  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda   KİRA  ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ KİRA
S.
NO.
MAHALLE
NİTELİK ADA/PARSEL ALAN
(m²)
ADRES MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT
1 Tekeli Kahvehane 171/1 116,25 AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2A 1.575,00+
%20 K.D.V
3 1.701,00 400,00 8.11.2023 13:45
2 Tekeli Dükkan 171/1 10 AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2 275,00+
%20 K.D.V
3 297,00 150,00 8.11.2023 13:55
3 Çakmar Arsa 164/18 2162.73 AYDIN / KOÇARLI / ÇAKMAR MAHALLESİ / 508 (Sokak) / 57 - Arsa 480,00+
%20 K.D.V
10 1.728,00 150,00 8.11.2023 14:05
4 Bıyıklı  Dükkan 0/0 20 AYDIN / KOÇARLI / BIYIKLI MAHALLESİ / ATATÜRK (YENİKÖY) (Cadde) / 8D 445,00+
%20 K.D.V
3 480,60 150,00 8.11.2023 14:15
5 Bıyıklı  Dükkan 0/0 20 AYDIN / KOÇARLI / BIYIKLI MAHALLESİ / ATATÜRK (YENİKÖY) (Cadde) / 8A 445,00+
%20 K.D.V
3 480,60 150,00 8.11.2023 14:25
6 Bıyıklı  Dükkan 0/0 55 AYDIN / KOÇARLI / BIYIKLI MAHALLESİ / ATATÜRK (YENİKÖY) (Cadde) / 2 670,00+
%20 K.D.V
3 723,60 250,00 8.11.2023 14:35
7 Bıyıklı  Dükkan 0/0 10 AYDIN / KOÇARLI / BIYIKLI MAHALLESİ / ATATÜRK (YENİKÖY) (Cadde) / 2A 310,00+
%20 K.D.V
3 334,80 150,00 8.11.2023 14:45
8 Bıyıklı  Dükkan 0/0 10 AYDIN / KOÇARLI / BIYIKLI MAHALLESİ / ATATÜRK (YENİKÖY) (Cadde) / 8C 310,00+
%20 K.D.V
3 334,80 150,00 8.11.2023 14:55
9 Birci Kahvehane 160/2 141.72 AYDIN / KOÇARLI / BİRCİ MAHALLESİ / 1291 (Sokak) / 2 415,00+
%20 K.D.V
3 448,20 150,00 8.11.2023 15:05
10 Büyükdere  Kahvehane 130/18 105.64 AYDIN / KOÇARLI / BÜYÜKDERE MAHALLESİ / 1849 (Sokak) / 61 3,700,00+
%20 K.D.V
5 6.660,00 400,00 8.11.2023 15:15
11 Cincin Mesken  216/1 98.72 AYDIN / KOÇARLI / CİNCİN MAHALLESİ / MERKEZ(CİNCİN) (Sokak) / 33 - Mesken 550,00+
%20 K.D.V
3 594,00 250,00 8.11.2023 15:25
12 Dereköy Kahvehane 0/0 60 AYDIN / KOÇARLI / DEREKÖY MAHALLESİ / 907 (Sokak) / 32 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 8.11.2023 15:35
13 Yağcıdere Kahvehane 177/15 50 AYDIN / KOÇARLI / YAĞCIDERE MAHALLESİ / 872 (Sokak) / 6 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 8.11.2023 15:45
14 Haydarlı Kahvehane 160/1 163.63 AYDIN / KOÇARLI / HAYDARLI MAHALLESİ / 1505 (Sokak) / 1A 1.235,00+
%20 K.D.V
3 1.333,80 400,00 8.11.2023 15:55
15 Evsekler Kahvehane 139/1 74.06 AYDIN / KOÇARLI / EVSEKLER MAHALLESİ / 728 (Sokak) / 1A 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 8.11.2023 16:05
16 Çakmar Dükkan 0/0 10 AYDIN / KOÇARLI ÇAKMAR MAHALLESİ / 508 (Sokak) / 2A 350,00+
%20 K.D.V
3 378,00 150,00 8.11.2023 16:15
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz  Kira  Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2023 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular