Halilbeyli mahallesi 199 ada 3 parseline kayıtlı taşınmazın maliklerinin dikkate

5 Temmuz 2024

TUTANAKTIR

TEBLİĞ VARAKASI

     Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan; Halilbeyli mahallesi 199 ada 3 parseline kayıtlı   taşınmazın, İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli E.13031sayılı yazısına istinaden, Halilbeyli Mahalle Muhtarı Burak ATAŞ’ın 07.06.2024 tarihli yazısına binen yerinde yapılan inceleme sonucu yapının harabe görüntüsü çatının göçük halde oluşu, yer yer yıkık haldeki ve çatlaklar bulunduğu için yıkılma tehlikesi olanduvarları, içerisinden gelen ağır kokular ve kirlilik ile yapının kapı ve penceresinin yapıyı korumak için yeterli güvenliğe sahip olmaması sebebiyle kimliği belirsiz kişilerce uygunsuz kullanım yapılmasından dolayı çevreye verdiği rahatsızlık da göz önünde bulundurularak kullanıma elverişsiz olduğu tespit edilmiştir.

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereği; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe 3 gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idareci yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilir. ” Hükmü gereği gerekli işlemler tarafımızca yapılacaktır. Hükmüne istinaden Halilbeyli mahallesi 199 ada 3 parsel maliklerinin gerekli iş ve işlemlerini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda belirtilen hususlar dahilinde gerekli işlemler belediyemize yapılacaktır. Yapıya 05-07-2024 tarihinde tebliğ varakası asılmış olup maliklerin bilgisine sunarız.

 

 


Diğer Duyurular