Çam Fıstığı Kozalağı Ürünü İhalesi

2 Mayıs 2024
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Aydın ili, Koçarlı ilçesi mahallelerinde  mülkiyeti ve tahsisi belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde kira şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  kira ihalesi yapılacaktır.
S.
NO.
İL İLÇE MAHALLE  CİNSİ ADA/PARSEL ALANI
(M²)
MUAMMEN BEDELİ
(5 YILLIK)+
K.D.V 
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ İHALESİ SÜRESİ TARİHİ SAAT
1 AYDIN Koçarlı Yağcıdere Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  189/6 13.707,60 20.000+%1 K.D.V 600,00   800 5 2.05.2024 13:40
2 AYDIN Koçarlı
Gaffarlar Mah.
Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  160/7 52.138,99 50.000+%1 K.D.V 1.500,00   800 5 2.05.2024 13:50
3 AYDIN Koçarlı Cincin Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  206/2,268/13  27.201,27 20.000+%1 K.D.V 600,00   800 5 2.05.2024 14:00
4 AYDIN Koçarlı Yağhanlı Mah Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  114/2,114/90 5.097,22 100.000+%1 K.D.V 3.000,00   800 5 2.05.2024 14:10
5 AYDIN Koçarlı Yeniköy Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  172/3,178/1,172/2,172/1,172/4,172/5,172/6,185/4,178/4,178/5 207.131,58 760.000+%1 K.D.V 22.800,00   800 5 2.05.2024 14:20
6 AYDIN Koçarlı Çakmar Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  118/4 49.046,59 70.000%1 K.D.V 2.100,00   800 5 2.05.2024 14:30
7 AYDIN Koçarlı Çakırbeyli Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  163/116 12.695,25 30.000%1 K.D.V 900,00   800 5 2.05.2024 14:40
8 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  150/119,150/118,203/1,203/2,154/1 19.768,93 36.000%1 K.D.V 1.080,00   800 5 2.05.2024 14:50
9 AYDIN Koçarlı Boğaziçi(Madrandere) Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  125/1 48.839,82 80.000%1 K.D.V 2.400,00   800 5 2.05.2024 15:00
10 AYDIN Koçarlı Kasaplar  Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  143/1,144/1 12.158,97 70.000%1 K.D.V 2.100,00   800 5 2.05.2024 15:10
11 AYDIN Koçarlı Haydarlı Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  145/2,146/2 30.714,25 100.000%1 K.D.V 3.000,00   800 5 2.05.2024 15:20
12 AYDIN Koçarlı Gözkaya Mah. Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  168/5, 225/1, 269/5, 273/21 9.632,28 36.000%1 K.D.V 1.080,00   800 5 2.05.2024 15:30
13 AYDIN Koçarlı Yeni Mah.
Gündoğan Mah.
Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü  150/50, 150/48
76/20, 60/167, 60/14, 61/1
60.989,90 50.000%1 K.D.V 1.500,00   800 5 2.05.2024 15:40
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Kira   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz   Kira  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Kira bedeli isteyen 5 Yıllık ihale bedelini davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin yatıracaktır.İsteyen  %50’sini sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içinde yatıracaktır. Kalan %25’sini 31 Aralık 2025, Kalan %25’sini 31 Aralık 2026 Tarihine kadar ödeyecektir. Ayrıca taksit yapılan ödemelerde   TÜFE “Tüketici Fiyat Endeksindeki” 12(on iki) aylık ortalamalara göre vade farkı uygulanacaktır Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular