İhale Duyurusu

T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, meclis toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda Satış İhalesi yapılacaktır.
S.
NO.
İL İLÇE MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL ALANI
(M²)
MUAMMEN BEDELİ
(SATIŞ)
Türk Lirası
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
TARİHİ SAAT
1 AYDIN Koçarlı Çakmar Zeytinlik
(4 Ağaçlı)
0 242 120 1.600,00 TL 48,00 TL 16.06.2020 09:00
2 AYDIN Koçarlı Güdüşlü Tarla 0 1871 6400 250.000,00 TL 7.500,00 TL 16.06.2020 09:15
3 AYDIN Koçarlı Cincin Çalılık,
Fundalık
0 1611 6160 56.000,00 TL 1.680,00 TL 16.06.2020 09:30
4 AYDIN Koçarlı Cincin Çalılık,
Fundalık
0 1612 1890 18.500,00 TL 555,00 TL 16.06.2020 09:45
5 AYDIN Koçarlı Cincin Arsa 0 1320 336 20.000,00 TL 600,00 TL 16.06.2020 10:00
6 AYDIN Koçarlı Orta Arsa 224 24 112,1 55.000,00 TL 1.650,00 TL 16.06.2020 10:15
7 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Arsa 0 1689 501 25.000,00 TL 750,00 TL 16.06.2020 10:30
8 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Arsa 0 1690 486 24.000,00 TL 720,00 TL 16.06.2020 10:45
9 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Zeytinlik 0 379 188 6.000,00 TL 180,00 TL 16.06.2020 11:00
10 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Zeytinlik 0 380 152 9.750,00 TL 292,50 TL 16.06.2020 11:15
11 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Arsa 0 1624 1879 58.000,00 TL 1.740,00 TL 16.06.2020 11:30
12 AYDIN Koçarlı Dedeköy Arsa 0 1326 50 6.000,00 TL 180,00 TL 16.06.2020 11:45
13 AYDIN Koçarlı Dedeköy Zeytinlik 0 278 5600 27.000,00 TL 810,00 TL 16.06.2020 12:00
14 AYDIN Koçarlı Dedeköy Zeytinlik 0 564 1200 8.500,00 TL 255,00 TL 16.06.2020 12:15
15 AYDIN Koçarlı Dedeköy Zeytinlik 0 531 1120 6.000,00 TL 180,00 TL 16.06.2020 14:00
16 AYDIN Koçarlı Dedeköy Zeytinlik 0 445 1720 11.500,00 TL 345,00 TL 16.06.2020 14:15
17 AYDIN Koçarlı Madranderesi
(Boğaziçi)
Tarla ve Kuyu 0 151 1830 18.500,00 TL 555,00 TL 16.06.2020 14:30
18 AYDIN Koçarlı Bıyıklı Arsa 102 2 77,42 22.000,00 TL 660,00 TL 16.06.2020 14:45
19 AYDIN Koçarlı Halilbeyli Bölünmüş
Zeytinlik
0 1349 197,00 4.000,00 TL 120,00 TL 16.06.2020 15:00
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Satış Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2020 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan Olunur.

Diğer Duyurular