T.C KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan Çam fıstığı, Zeytinlik,Tarla vasfındaki taşınmazlar tablo:1-2-3-5 29/12/2015,30/12/2015,31/12/2015 tarihlerinde listedeki saatlerde 3 yıllık kiraya, tablo:4 te bulunan zeytinlik vasfındaki taşınmazlar 31/12/2015 tarihinde satışa çıkartılacaktır. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile yapılacaktır.İhale Tablo'ları Aşarıda Verilmiştir.

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce;

A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;  İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2014 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İhale tabloları ektedir.

İndirilebilir Ekler

Dosyaları indirmek için lütfen üzerine tıklayınız.