Semt Pazar Yeri Uygulama Yönetmeliği

T.C.

KOÇARLI BELEDİYESİ

SEMT PAZAR YERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı; Belediyemiz tarafından halihazırda kurulmuş işletilen veya gelecekte kurulacak Pazar yerlerinde, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve serbest rekabet içerisinde yapılmasını; balık, tavuk, zeytin, peynir, kuruyemiş ve bakliyat gibi gıda maddelerinin sağlık kurallarına uygun olarak ticaretinin sağlanmasını; tuhafiye, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve temizlik maddeleri Belediyemiz Encümen kararı ile satışına izin verilen diğer malların tahsis edilen yerlerde, nizam ve intizam içerisinde, yasalara uygun olarak satışının sağlanmasını,Pazar esnafı ile tüketicilerin çıkarlarının dengeli ve eşit bir şekilde korunmasını sağlamak;Pazarlarımızı modern, çağdaş bir alt yapı ve hizmet anlayışına kavuşturmaktır.

 

YASAL DAYANAK

Madde 2

Bu Yönetmelik;

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 15 nci Maddesi,5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,5179 Sayılı, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarakçıkarılan ilgili yönetmelikler,Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, (12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı R.G.)Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik, (07.07.2012 tarih ve 28346 Sayılı R.G.)Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği, (19.06.2002 tarih ve 24790 Sayılı R.G.)Kurulan Pazar Yerleri, bu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre tanzim ve idare olunur.

TANIMLAR

Madde 3.

Bu Yönetmelikte yer alan tanımlar:

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

BELEDİYE :Koçarlı Belediyesi’ni,

BAŞKANLIK : Koçarlı Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yardımcısını,

PAZARCI : Sebze ve Meyveciler Odası,Tuhafiyeciler Odası,Ayakkabıcılar Odası ve ilgili diğer esnaf odalarına kayıtlı olarak; malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

ÜRETİCİ : Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil sebze veya meyve üretenleri,

BALIKÇI : Su ürünlerini yasalara uygun şekilde satışını yapan kişiyi,

PERAKENDE SATIŞ : Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,

SİSTEM: İnternet üzerinden malların bildiriminin yapıldığı www.hal.gov.tr adlı internet sitesini,

BİLDİRİM : Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin Hal Kayıt Sistemine(HKS) yapılan beyan işlemini,

BİLDİRİM MİKTARI : Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100kg.

KÜNYE : Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkodlu etiketi,

BAŞVURU DİLEKÇESİ: EK1’de yer alan dilekçeyi,

TANITIM LEVHASI: EK2’de yer alan metal veya plastikten imal 60×40 ebatlarındaki levhayı,

FİYAT ETİKETİ: EK3’te yer alan etiketi

İDARİ PARA CEZASI TUTANAĞI: EK4’te yer alan Zabıta Görevlilerince üç nüsha halinde düzenlenen sıra numaralı evrağı,

KİMLİK KARTI: Zabıta Müdürlüğü’nce düzenlenen pazarcıların ve çalışanlarının taşımakla mükellef olduğu kartı,

PAZAR YERİ : Belediyemiz tarafından çevre ve alt yapı gibi düzenlemeleri yapılarak halka sunulan yaş sebze ve meyvelerin muhtelif gıda ve ihtiyaç maddelerinin, sağlık kurallarına uygun olarak perakende satışının yapıldığı ve tüketicinin korunmasına yönelik tedbirlerin alındığı modern mekânı veya cadde ve sokakları

PAZAR YERİ KURULUŞ KOMİSYONU: Belediye Başkanı veya görevlendireceği Yardımcısının başkanlığında ilgili temsilcilerden oluşan toplam on kişiyi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ : Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünü, ifade eder.

 

PAZAR YERİ KURULUŞ KOMİSYONU

Madde 4

a) Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu; Belediye Başkanı veya görevlendireceği Yardımcısının başkanlığında, Zabıta ve İmar İşleri Müdürlüğü’nden birer temsilci, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden bir, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden bir, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden bir, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ndan bir,İlgili Meslek Odası ve İlçe Ziraat Odasından birer temsilci ile ilçemizdeki en çok üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek bir temsilci olmak üzere on üyeden oluşur.

b) İlçemizde tüketici örgütü bulunmaması halinde ilçemizde faaliyette bulunan en fazla ortağa sahip tüketim kooperatifi tarafından tüketici örgütü temsil edilir.Genel olarak da komisyonun,o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan noksan üyelikleri,İl nezdinde faaliyet gösteren ilgili kuruluşça doldurulur.

 

 

 

PAZAR YERİ YERLEŞİM PLANI VE ESNAF DÜZENİ

Madde 5

a) Pazar Yeri yerleşim planı ve esnaf düzeni, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu tarafından Pazaryeri kurulmasına ilişkin belediye meclis kararını takiben üç ay içinde 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 6.Maddesinde belirtilen hizmet tesislerini ( Pazarcı ve üretici satış yerleri, Zabıta bürosu,Çöp toplama yeri,Elektronik tartılar,Hoparlör sistemi,Aydınlatma sistemi, Güvenlik kamerası, Tuvalet)içerecek şekilde ve aynı yönetmeliğin 8.Maddesine göre hazırlanır ve Belediye Encümenince onaylanır.

b) Pazar Yeri’nde pazarcı, balıkçı, bakliyatçı, tuhafiyeci,ayakkabıcı ve züccaciyeci esnafları için ayrı bölümler inşa edilir ve numaralandırılır.

c) Yerleşim planında yaş sebze-meyvelerin, tuhafiyeci esnafının, kuru bakliyatçıların,balıkçıların ve diğer muhtelif esnafın tezgâh ölçüleri komisyon tarafından belirlenir.

ç) Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan yerleşim planları Zabıta Müdürlüğü tarafından kayda alınır. Birer nüsha ilgili Oda Başkanlıklarına gönderilir.

d) Pazar Yeri yeri için hazırlanan yerleşim planı Pazar Yeri’nin uygun yerine asılır.

 

ZABITA KONTROL KARAKOLU

Madde 6.

a) Pazar Yerinde Belediye Zabıtasının görev yapacağı mekânlar oluşturulacaktır.

b) Pazar Yeri’nde her türlü tartı ve diğer ihtilafları gidermek için “Tartı Kontrol” departmanı ile anonsların yapılabilmesi için gerekli donanıma sahip anons merkezi kurulacaktır.

 

SIHHİ ŞARTLAR

Madde 7.

a) Pazar Yerinde ihtiyaca yetecek kadar erkek ve bayan tuvalet yerleri Belediyemizce açılacaktır. Tuvaletlerin temizlik ve bakımı, tuvaletlerin müsteciri tarafından sağlanacaktır. Pazar Yeri’nin uygun yerlerine ihtiyaca yetecek kadar çöp konteynerleri konulacaktır. Zemin amaca uygun malzemeyle kaplanacaktır.

b) Yerler,tahsis sahipleri tarafından terk edilirken, çöp artıkları poşetlere konulup, konteynerlere atılacaktır. İşgal edilen zemin,esnaf tarafından temizlenecektir. Çöp konteynerleri iş bitiminden sonra Belediyemizce veya ilgili temizlik şirketi tarafından uzaklaştırılacaktır.

c) Pazar Yeri’nde kullanma suyu ihtiyacı Belediyemizin uygun göreceği yerlerde gerekli tesislerin kurulması yolu ile giderilecektir.

 

PAZAR YERİ’İN EMNİYET VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Madde 8

a) Pazar Yeri’nin çalışma günleri ve saatleri, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Belediye Encümenince tespit edilir.

b) Pazar Yeri’nde yükleme ve boşaltma yapan araçlar en geç saat 09:30’da Pazar Yeri etrafından kaldırılacaktır. Araç sahipleri bu konuda Belediye Encümenince alınan tüm kararlara uymak zorundadır.

c) Pazar Yeri yükleme boşaltma saatleri dışında araçlar Pazar Yerinin çevresine park etmeyecektir. Bu konularda her türlü tedbiri almakta Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Trafik Denetleme Şube Amirliği yetkilidir.Belediyemiz gerektiğinde Pazar yerinin güvenliğini sağlamak üzere Özel Güvenlik hizmeti alabilir.

ç) Pazar Yeri’nin güvenlik temini ilgili Belediyemizce ilgili Esnaf Odalarından destek alınabilir.

d) Tüketicilerin Pazar Yeri’ne kolaylıkla ulaşabilmelerini teminen Belediye veya ilgili meslek kuruluşu tarafından ücretiz servis hizmeti verilebilir.

 

YER TAHSİS İŞLEMLERİ VE İSTENECEK BELGELER

Madde 9

a) Pazar Yeri’nde yer tahsis işlemi Belediyemiz Encümen Kararı ile yapılır.

b) Pazar Yeri’nde bir üreticiye veya pazarcıya doğrudan veya dolaylı olarak en fazla iki satış yeri tahsis edilebilir.

 

YER TAHSİSİ İÇİN İSTENECEK BELGELER VE ARANILAN ŞARTLAR

Madde 10

a) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip yer tahsisi için müracaatlar Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nce kabul edilir. Belediyeye yapılacak müracaat için tanınacak süre bir haftadan az 30 günden fazla olamaz.

b) Tahsis işlemi esnasında istenecek belgeler:

* Talep dilekçesi

* Fotoğraflı ikametgah belgesi

* Nüfus cüzdanı sureti

* Üyesi olduğu mesleki kuruluştan aldığı fotoğraflı üyelik belgesi,veya üretici ise Ziraat Odası’ndan aldığı çiftçilik belgesi

* Bağlı olduğu Vergi Dairesi’nden aldığı onaylı Vergi Kayıt Belgesi

* Esnaf Sicil Belgesi

* Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf

c) Aranılan Şartlar:

1) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

2) Başvuru tarihinden önceki 1 yıl içinde Belediyece hakkında tahsis iptali kararı verilmemiş olmak.

3) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak.

4) Vergi mükellefi olmak.

5) Koçarlı Belediyesine borcu bulunmamak. (Belediyenin İlgili birim veya birimlerinden borcu yoktur belgesi almak.)

6) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK’nın 53.Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süre ile ya da devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak.

7) İlgili mevzuatta aranılan şartlara sahip olmak.

Ayrıca üreticiler için;

8) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

9) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

10)Tahsis işlemleri 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13.Maddesi hükümlerine göre Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

ç) Yer tahsis işlemlerinin yapılacağı ilgililere görevlendirilmiş birim tarafından bildirilir.

d) Pazar Yerinde kendilerine yer tahsis edilmesini isteyen şahıslar, tüm belgelerini tamamlayarak Zabıta Müdürlüğü’ne veya görevlendirilmiş ilgili birime teslim ederler.

e) Zabıta Müdürlüğü veya görevli Belediyemiz birimi alınacak başvurulara kayıt numarası vererek, her başvurana bir dosya açar.

f) Pazar Yeri’nde tahsis belediye encümen kararı ile yapılır.

g) Tahsis işlemine müteakip esnaflara ait oluşturulan dosyalar 10 gün içinde Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilir.

ğ) Kendilerine yer tahsisi yapılan pazarcı esnafı hiçbir şekilde tasarruf ve imtiyaz hakkına sahip değildir. Her türlü imtiyaz Koçarlı Belediyesine aittir.

h) Tahsis sahipleri mülkiyet ile ilgili Koçarlı Belediyesi’ne karşı hiçbir hak iddia edemez ve ileri süremezler.

ı) Tahsis sahipleri yanlarında çalıştırdıkları kişileri Zabıta Müdürlüğü’ne veya tahsis işlemlerini gerçekleştirmekle görevli birime yazılı olarak bildirmek zorundadır.Çalıştırdıkları kişilere dair bilgilendirme dilekçeleri tahsis işleminin bitimine müteakip 10 gün içinde Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilir.Esnaflar yanında çalıştırdıkları kişilere ait sonraki güncellemeleri bir hafta içinde Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilmek zorundadır.

j) Tahsis sahiplerinin yanlarında çalıştırdıkları kişilerin ya da yakınlarının tutum ve davranışları sebebiyle verdikleri olumsuzluklar, tahsis sahibinin kendi hatası gibi işleme tabi tutulur.

TAHSİS HAKLARININ DEVİR İŞLEMLERİ

Madde 11

a) Tahsis sahibinin vefat etmesi veya iş görmeyecek derecede kaza geçirmesi, hastalanması ya da yaşlılık halinde tahsis hakkı Encümen Kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.

b) Tahsis sahibinin vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni mirasçıların anlaşmasına bağlıdır.

c) Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulunulması ve zaruri halin belgelendirilmesine bağlıdır.

ç) Devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil edilmez.

TAHSİS HAKLARININ İPTALİ

Madde 12

a) 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 27.Maddesine ve bu yönetmeliğin 21.Maddesine aykırı durumların tespiti halinde Pazar Yeri tahsisi Encümen Kararı gereğince iptal edilir.

b) Tahsisi iptal edilen yerler 7 gün içinde tahliye edilmeye mecburdur. Bu süre içinde tahliye edilmeyen yerler Zabıta Müdürlüğü’nce tahliye edilir.

c) Tahsis hakkı iptal edilenlere 1 yıl içinde yeniden tahsis işlemi yapılamaz.

ÇALIŞMA RUHSATNAMESİ

Madde 13

a) Pazar Yerinde yer tahsisi yapılan pazarcı esnafı, balıkçılar, tuhafiyeciler, kuru bakliyatçılar, züccaciyeciler ve diğer esnaf, Zabıta Müdürlüğü’nce istenen belgeleri getirmek zorundadır.

SİCİL KARTI TUTULMASI

Madde 14

a) Pazar Yerinde faaliyet gösteren her tahsis sahibi için Zabıta Müdürlüğü’nce birer “Sicil Kartı” tutulacaktır.

b) Sicil Kartlarında kimlik bilgileri, ikametgâh adresi, yer tahsis numarası, meslek dalı, tahsis yerindeki faaliyeti ile ilgili idari ve cezai işlem kayıtları bulunacaktır.

KİMLİK KARTI

Madde 15

a) Pazar Yerinde satış yapan pazarcılar ile yanlarında çalıştırdıkları kişiler, Koçarlı Belediyesi tarafından onaylı kimlik kartlarını Zabıta Müdürlüğü’nden alarak yakalarına takmak zorundadırlar.

b) Tahsisi sona eren esnaf kimlik kartını iptal edilmek üzere Zabıta Müdürlüğü’ne teslim eder.

KILIK KIYAFET

Madde 16

Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişiler, mevsim şartlarına uygun olarak özellikleri ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediyece belirlenen kıyafeti giymek zorundadırlar.

SATIŞ YERLERİNİN KULLANIMI

Madde 17

a) Satış yerlerinin tahsis sahibince bizzat kullanılması zorunludur.

b) Satış yerlerine tanıtım levhası, herkesin rahatlıkla görebileceği bir şekilde koyulmalıdır.

c) İhtiyaç halinde Koçarlı Belediyesi’nden önceden izin almak ve kimlik ile ikamet bilgilerini gösterir belgeleri ibraz etmek kaydı ile satış yerlerinde eleman bulundurulabilir. Ancak bu kişilerin eylem ve hareketlerinden tahsis sahipleri sorumludur.

ç) Sisteme bildirim (HKS) ve künye işlemleri, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18.Maddesi hükümlerine göre tahsis sahiplerince yapılacaktır.

d) Üreticiler, satış yerinde sadece kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satışını yapabilir. Satılabilecek toplam mal miktarı adet ile yapılan satışlarda 300 adet, bağ ile yapılan satışlarda 100 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 200 kilogramdan az olmamak üzere Belediye Encümenince belirlenir.

e) Organik mal olarak sertifikalandırılanlar dışında, organik mal adı altında satış yapılamaz.

 

 

YER TAHSİS SAHİPLERİNE UYGULANACAK KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

Madde 18

Tahsis sahipleri; bu yönetmeliğin “Yasal Dayanaklar” başlıklı maddesinde belirtilen kanun ve yönetmelikler ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Koçarlı Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliği, Koçarlı Belediyesi Semt Pazar Yeri Uygulama Yönetmeliği, Koçarlı Belediyesi Meclis ve Encümen Kararları, Koçarlı Belediye Başkanlığı tarafından verilen tüm emirler, ilgili tüm mevzuat ve bunlarla ilgili Yönetmelik hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

 

PAZAR YERİ’NDE UYULACAK GENEL KURALLAR VE UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 19

Pazar Yerinde ilgili mevzuata ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden tahsis sahipleri hakkında Zabıta Müdürlüğü’nce Zabıta Teşkilatı personelince idari para cezası tutanağı düzenlenir.Bakanlığın kararı üzerine,bu tutanaklar sisteme (HKS) işlenebilir veya sistem üzerinden anlık olarak düzenlenebilir. Düzenlenen tutanak ilk Encümen toplantısında görüşülür ve idari para cezası verilip verilmemesine gerekçeli olarak Encümence karar verilir. Encümen idari para cezasının yanında aşağıda belirtilen fiillerin işlenmesi halinde ayrıca faaliyetten men veya tahsis hakkının iptaline de karar verebilir.

FAALİYETTEN MEN’İ GEREKTİREN FİİLLER

Madde 20

a) Pazar Yerinde aşağıdaki fiilleri gerçekleştirenler hakkında mahsur giderilinceye kadar Belediye Encümeni tarafından faaliyetten men cezası verilebilir.

b) Pazar Yerinde, aşağıdaki eylemleri bir takvim yılı içinde iki kez gerçekleştirenler hakkında Belediye Encümeni tarafından 1 aya kadar faaliyetten men kararı verilebilir.

1) Pazar Yeri’nde satılacak et ve et ürünleri ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuru yemiş, lokum, bisküvi, tatlı vb. çeşitli ürünler gerekli yasal mevzuata uygun üretilmiş ve son kullanma tarihleri geçmemiş olarak satışa sunulmalıdır. Buna aykırı satış yapılması yasaktır. Bu tür malların satışa sunulduğunun tespiti halinde Zabıta ekiplerince ve Gıda Kontrol elemanlarınca mallar toplatılarak imha edilecektir.

2) Pazar Yerinde yüksek sesle bağırarak veya müzik yayını yaparak, çevreyi rahatsız edici şekilde satış yapılamaz, tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulamaz. Pazar esnafı müşteriye iyi ve nazik davranmaya, her türlü kırıcı ve sert davranışlardan kaçınmaya mecburdur.

3) Satış yerleri dışındaki yollar ve geçiş yolları her ne surette olursa olsun işgal edilemez.

4) Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış yerlerinin temiz tutulmaması yasaktır.

6) Etiketsiz mal satışı, tanıtım levhasının bulunmaması ya da gözle görülür bir şekilde asılmaması, satışa sunulan mallara ait tahsis sahibinin adına düzenlenmiş fatura ve istenilen belgelerin ibraz edilememesi yasaktır. Malların tip ve sınıflandırılmasını gösteren fiyat etiketlerinde bilerek değişiklik yapılması yasaktır.

Esnaf tarafından satışa sunulan her çeşit malın müşteriler tarafından görülebilecek yerine, 1kg,1 bağ veya 1 adet üzerinden düzgün ve okunaklı yazılan fiyat etiketi koyulması zorunludur.

Pazar Yerinde, satılacak malların faturalarına bakılarak ve buna uygun olarak 3482-4077 Sayılı Yasaya ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenecek olan etiketler Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlenir.

7) Tahsis sahibi ve çalıştırdığı kişiler kılık kıyafetine, el ve yüz temizliğine, saç ve sakalına özen göstermeye günlük tıraşlı olmaya mecburdur. Kimlik kartı bulunmaması ya da herkesin görebileceği şekilde takılmaması, belediyece belirlenen kıyafetin giyilmemesi yasaktır.

8) Pazar esnafı müşterisinin alacağı malı seçmesine izin vermeye mecburdur.

9) Pazar Yerinde elektronik tartı aletleri kullanılır. Tartı aletinin müşterinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulundurulmaması, damgasız, kontrol edilmemiş tartı aletlerinin kullanılması yasaktır.

10) Pazar esnafı satış için getirmiş olduğu her türlü ürünün satışından imtina edemez.

c) Faaliyeti men cezası verilen tahsis sahibinin satış yerine, bu cezaya ilişkin bilgi amaçlı bir levha koyulur.

Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında cezai hükümler tatbik olunacaktır.

Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır.

Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediyeden müsaade almak zorunludur. Müsaadeler yalnız mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapılamaz.

Pazar esnafı; Maliye, Zabıta Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini ve benzeri belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Pazar yerine Sabah saat: 09;30 dan sonra her türlü motorlu araçlarla girilmesi yasaktır.

Pazaryerlerinde kanatlı hayvan satışı yapmak yasaktır.

Pazaryeri olarak belirlenen alanlar dışında tezgâh açmak yasaktır.

Dükkân önüne tezgâh açan pazarcılar işyerlerine müşteri geçişini engellemeyecek şekilde yer bırakmak zorunda olup belediye zabıta personeli bu konuda tam yetkilidir. Her türlü meyve ve ağaç fidanı ile canlı çiçek satışı yapan kişiler belediyece hazırlanmış yerlerde satış yapacaklardır. Alış verişlerde müşteriye yeniden kullanılabilir nitelikte file,bez torba,kese kâğıdı veya doğada % 100 yok olma niteliğine sahip biyobozunur taşıma torbaları vermek zorundadır Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında cezai hükümler tatbik olunacaktır.

TAHSİS İPTALİNİ GEREKTİREN FİİLLER

Madde 21

Pazar Yerinde aşağıdaki fiilleri gerçekleştirenler hakkında Belediye Encümeni tarafından tahsis iptali kararı verilebilir:

1) Tahsis ücretinin sözlü veya yazılı uyarıya rağmen ödenmemesi,

2) Sisteme bildirilmemiş malların bir takvim yılı içinde beş kez satışa sunulması,

3) Hukuken geçerli bir sebebi olmaksızın satış yerinin, üst üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanılmaması,

4) Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satıştan kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması ve benzeri davranışlarda bulunulması suretiyle serbest rekabetin engellenmesi,

5) Malların gıda güvenilirliğine, kalite ve standartlarına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa sunulması, aynı kap ve ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal koyulması, ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satma eylemlerinin bir takvim yılında üç kez gerçekleştirilmesi. Gerektiğinde müşteri Pazar Yeri kontrol noktalarına başvurarak aldığı malı Zabıta Memuru eşliğinde tekrar tarttırabilir. Eksik tartılarda cezai hüküm uygulanır.

6) Üreticiler için kendi ürettikleri mal dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir takvim yılı içinde üç kez satış yapılması,

7) Tahsis edilen satış yerlerinin devredilmesi veya başkasının kullanımına verilmesi,

8) Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde bir kişiye ikiden fazla yer tahsisi yapılmış olması,

9) Satış yeri tahsis edilen şahsın tahsis şartlarına haiz olmadığının anlaşılması veya sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi,

10) Tahsis sahibinin Belediye yetkililerine sözlü veya fiili saldırısı, tehdidi durumlarının tespiti halinde tahsis hakları iptal edilebilir.

 

 

PAZAR YERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER

Madde 22

Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin soğuk zincir içinde muhafazası, ilgili işletme tarafından soğuk hava depoları ile sağlanacaktır. Bozuk ürünler toplanıp imha edilecektir.

Madde 23

Kuruyemiş, unlu mamuller, lokum, bisküvi, tatlı çeşitleri vb gıdalar, kuru, nem içermeyen, kapalı camekânlı bölmelerde olacaktır. Bu gibi gıdaların açıkta satışı yapılamaz. Bozuk ve açıkta satışa sunulduğu görülen ürünler toplanıp imha edilecektir.

Madde 24

Vasıfları itibarıyla birbirini etkileyecek gıda maddeleri ile değişik iş kollarına ait gıda maddeleri ayrı ayrı bölmelere konulacaktır.

Madde 25

Sabit perakende satış yerleri aşağıdaki hijyen şartlarını taşımalıdır:

a) Duvarlar, tezgah, zemin ve işyerindeki eşya, rengi çıkarmayan, leke veya iz bırakmayan malzeme ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, işyeri sürekli temiz tutulmalıdır.

b) Satış yeri, gün ışığına eşdeğer bir şekilde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma ürünün doğal rengini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.

c) Mallar reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kağıtlardan imal edilmemiş kese kağıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılmalıdır. Ambalaj Bakanlıktan üretim izni almış materyallerden yapılmış olmalıdır.

ç) Çalışan personelin resmi kurumdan alınmış sağlık raporu olmalıdır. Bu personelin periyodik sağlık kontrolleri mevzuatta aksine hüküm yoksa her mali yılbaşında dosyalarına işlenmelidir. Bu uygulamalardan tahsis sahibi sorumludur.

d) Tüm çalışanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve kişisel hijyen kurallarına uymalıdır.

e) Satış yerinde kemirgenler, haşereler ve diğer zararlılar sistematik olarak yok edilmeli ve bunlara karşı koruma sağlayan uygun teçhizat bulundurulmalıdır.

f) Satış yerinde,insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmamalıdır.

g) Çalışma esnasında, çevre ve insan sağlığına zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

h) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden izolesi, bertarafı ve tahliyesi sağlanmalıdır.

ı) İlk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.

i) Balık, et ve etli mamuller ile süt ürünleri perakende satış yerlerinde, ürünler yarı kapalı, soğutmalı vitrinlerde 0°C ile –4°C arasında nemli ortamlarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.

j) Sergilemede ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır. Balıklar buz dolu paslanmaz çelik tablalarda sergilenmelidir.

k) Perakende satış yerlerinde mutlak suretle soğuk muhafaza bölümleri bulunmalı ürünler sergi ve satış zamanları dışında bu bölümlerde muhafaza edilmelidir.

l) Kullanılan alet ve ekipmanlar sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu malzemeler uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte edilmeli, dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek bir şekilde ayrı bir bölümde, kapalı ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir.

m) Su ürünleri satış öncesi, müşteri isteğine bağlı olarak, kafa ve iç organların ayrılması gibi işlemlere tabii tutulacaksa, bu gibi işlemler ayrı bir bölümde hijyenik şartlarda yapılmalı, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyallerden yapılmış, sıhhi tesisata sahip çalışma tezgahı bulunmalıdır. Bu tezgahlar sıvı atıkların kapalı sistemle tahliyesine imkan verebilecek şekilde zemin drenaj-tahliye kanalları ile bağlantılı olmalıdır. Ürünler bu tip işlemlerden hemen sonra temiz su ile yıkanmalıdır. İç organlar ve insan sağlığı için tehlike arz edebilecek kısımlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrılmalı, üstü kapalı sızdırmaz paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarında bekletilmeli ve günlük olarak satış yerlerinden uzaklaştırılmalıdır. Bu kaplar her zaman iyice temizlenmeli, gerektiğinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon riski için kaynak teşkil etmemelidirler.

n) Satış yerlerinde kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır.

o) Perakende satış yerlerinde alıcıların kolayca görebileceği şekilde açıklayıcı bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceği tablolar bulundurulmalıdır.

ö) Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde, ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket bulunmalıdır.

p) Su ürünleri satış yerleriyle ilgili özel kanunlar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname, Tüzükler ve Yönetmeliklerle istenilen şartların sağlanması zorunludur.

Madde 26 Pazar Yeri’ndeki her türlü tamirat ve tadilat işleri ile tahsis sahiplerine ait işyerlerinde, meydana gelen ,tahsis sahibinin kusurundan kaynaklanan hasarlar Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılır veya yaptırılır, tadilattan doğan maliyet tahsis sahibine ödettirilebilir.

YÖNETİM VE UYGULAMA

Madde 27

a) Belediye Başkanlığı, Pazar Yerinde yönetim ve denetim görevlerini yapar.

b) Uygulamada aksaklıklar olduğunda, gerekli düzenlemeler ilgisine göre Koçarlı Belediyesi Meclis Kararı veya encümen kararı ile yapılır. Durum ilk Olağan veya Olağanüstü Meclis/Encümen toplantısında gündeme alınır.

c) Pazar Yerindeki denetimler sırasında tespit edilen aksaklıklar için, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanak tutulur. Tutanaklar Belediye Encümenine sevk edilir. Encümence görüşülerek karara bağlanır.

ç) Pazar Yerinde vatandaşlara çağdaş ve kaliteli bir şekilde hizmet verilmesi konusunda Sebze Meyveciler Esnaf Odası, Ziraat Odası, Tuhafiyeciler Odası ve ilgili diğer odalar ve kuruluşlar gerektiğinde Belediyemize her türlü yardımı yapmak ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

d) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Pazar yerindeki tüm tahsis sahipleri,yukarıda belirtilen kurallara ve bu kurallar çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak zorundadırlar. Bu konuda Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümeni yetkilidir.

e) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında oluşacak tereddütlerde ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 28

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren daha önceki Pazar yerleri ile ilgili belediye meclis toplantısındaki kabul edilen yönetmelik hükümleri ortadan kalkar.

 

YÜRÜTME

Madde 29

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.