Disiplin Amirleri Yönetmeliği

T.C.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KOÇARLI BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (I) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince;KoçarIl Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (I) Bu Yönetmelik, Koçarlı Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (I) Disiplin amirleri, bu yönetmeliğin aşağıda belirtilen çizelgelerinde gösterilmiştir. Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (I) Memurların disiplin İş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (I) Bu Yönetmelik,Koçar11 Belediye Meclisi kararı İle kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (I) Bu Yönetmeliği,Koçarlı Belediye Başkanı yürütür.